Obec Lipovec
Obec Lipovec

Kontakt:

Obecný úrad Lipovec,
Lipovec 980 23

+421 915 818 861

starosta@obeclipovec.sk

Po: 7.00-14.15
Ut: 7.00-14.15

VZN č1/2021 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Lipovec

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE OBCE  LIPOVEC  č. 1/2021 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku  na území obce Lipovec

PRVÁ ČASŤ

Ú V O D N É   U S T A N O V E N I E

§ 1

 1. Obecné zastupiteľstvo v Lipovci podľa § 11 ods.4 písm. d / zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zavádza s účinnosťou od 1. januára 2022

A/ miestne dane:

 1. daň z nehnuteľností,
 2. daň za psa,
 3. daň za užívanie verejného priestranstva,
 4. daň za ubytovanie,

B/ miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( ďalej len „poplatok „)

 

 1. Zdaňovacím obdobím dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatok je kalendárny rok.

 

DRUHÁ ČASŤ

D A Ň   Z   N E H N U T E Ľ N O S T Í

Čl. I

D A Ň   Z   P O Z E M K O V

§ 2

Hodnota pozemkov

 1. Hodnota pozemku pre ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady v k. ú. Lipovec je 0,0690 €/m2 a trvalé trávnaté porasty je 0,0169 €/m2 ( podľa prílohy č. 1 k „zákonu“).
 2. Pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy sa ustanovuje v zmysle §7 ods.6 zákona č.582/2004 Z.z. sa hodnota pozemku stanovuje 0,0610 €/m2, ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.
 3. Hodnota pozemku pre záhrady, zastavené plochy a nádvoria a ostatné plochy v k. ú. Lipovec je 1,32 €/m2 a hodnota stavebného pozemku v k. ú. Lipovec je 13,27 €/m2. ( podľa prílohy č. 2 k „zákonu“ )

§ 3

Sadzba dane z pozemkov

 1. Správca dane pre pozemky na území obce Lipovec ustanovuje ročnú sadzbu dane z pozemkov takto:

a)    orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady , trvalé trávnaté porasty              0,50%

b)    záhrady                        0,50 %  

c)    zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                                    0,50 %

d)    lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,    rybníky s chovom rýb a ostatné 

       hospodársky využívané vodné plochy                    0,70 %

e)    stavebné pozemky                                                                   0,50 %

2)   Správca dane ustanovuje na pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica a predajný stánok ročnú sadzbu dane z pozemkov                                    0,80 %

Čl. II

D A Ň   Z O   S T A V I E B

§ 4

Sadzba dane zo stavieb

 

 1. Správca dane ustanovuje pre stavby na území obce Lipovec ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy pre jednotlivé druhy stavieb takto:
 1.  0,150 €/m2 - za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
 2. 0,150 €/m2 - za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
 3. 0,200 €/m2 -  za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
 4. 0,150 €/m2 -  za samostatne stojace garáže
 5. 0,150 €/m2 –  za stavby hromadných garáží
 6. 0,200 €/m2 -   za stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou
 7. 0,200€/m2 za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
 8. 0,200 €/m2 - za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
 9.  0,200 €/m2  - za ostatné stavby neuvedené v písmenách a / až h /
 1. Správca dane ustanovuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,050 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Čl. III

§ 5

Oslobodenie od dane a zníženie dane

 1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov oslobodzujú:
  1. pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, rozptylové lúky a urnové háje,
  2. pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
  3. pozemky verejne prístupných parkov a športovísk.
 2. Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb oslobodzuje:
  1. stavby alebo byty slúžiace školám a školským a zdravotníckym zariadeniam,
  2. stavby slúžiace sociálnej pomoci.

§ 6

 1. Daň sa platí v hotovosti do pokladnice správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo vkladom  hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave.

TRETIA ČASŤ

O S T A T N É   M I E S T N E   D A N E

Čl. IV

D A Ň   Z A  P S A

§ 7

Sadzba dane

 1. Správca dane ustanovuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok 6,50 €.

§ 8

Zníženie dane

 1. Správca dane ustanovuje, že daň za psa je znížená o 1,50 € za jedného psa a kalendárny rok občanom, ktorí pri platbe dane za psa predložia hodnoverný doklad o platnom povinnom zaočkovaní psa.

Čl. V

D A Ň   Z A   U Ž Í V A N I E   V E R E J N É H O   P R I E S T R A N T V A

§ 9

Predmet dane

 1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
 2. Verejné priestranstvo na účely zdaňovania sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve Obce Lipovec. Jedná sa najmä o miestne cestné komunikácie v celej ich dĺžke a šírke.
 3. Verejným priestranstvom  na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec  prenajala podľa osobitného zákona.

§ 10

Sadzba dane

1)Za osobitné užívanie verejného priestranstva sa sadzba dane určuje nasledovne:

 1. umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia na poskytovanie služieb – predajný stánok, zariadenie na poskytovanie dočasných reštauračných služieb, napr. letná terasa
  • sadzba dane ako pri bode b)
  • 0,30 € m2/deň – pri umiestnení zariadenia na obdobie 2 dni až 30 dní vrátane
  • 0,15 € m2/deň – pri umiestnení zariadenia na obdobie 31 dní až 90 dní vrátane
  • 0,07 € m2/deň – pri umiestnení zariadenia na obdobie 91 dní až celý kalendárny rok
 2. 5,00 € na deň pri rozlohe max. do 10 m27,00 € na deň pri rozlohe nad 10 m2 umiestnenie hnuteľnej veci slúžiacej na účely ambulantného predaja – napr. príves, karavan, predajný stôl, motorové vozidlo
 3. 0,10 € m2/deň umiestnenie stavebného zariadenia napr. lešenie, oplotenie, zariadenie staveniska, UNIMO bunky, montážna plošina
 4. 0,10 € m2/deň umiestnenie skládky napr. skládka stavebného materiálu, skládka sutiny, kameňov, paliva, dreva, zeminy
 5. 0,30 € m2/deň umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
 6. 0,20 € m2/deň umiestnenie vraku motorového vozidla, vraku poľnohospodárskych strojov s príslušenstvom a iných technických zariadení
 7. 10,00 € m2/rok trvalé parkovanie vozidla. Trvalým parkovaním sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo resp. vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby, ktoré bude označené dohodnutým spôsobom (s vyznačením ŠPZ) a bude určené na dlhodobé státie vozidlom.

§ 11

Oznamovacia povinnosť a platenie dane

 1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane. Oznámenie musí obsahovať: meno, priezvisko príp. obchodné meno, adresu trvalého pobytu príp. sídlo firmy, miesto, kde sa užíva resp. plánuje užívať verejné priestranstvo, spôsob využitia verejného priestranstva, počet dní užívania verejného priestranstva, počet m2 užívaného verejného priestranstva.
 2. Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná jednorázovo v hotovosti do pokladnici správcu dane najneskôr pri ohlásení ukončenia užívania verejného priestranstva. V prípade dlhodobého užívania je možné poplatok uhradiť aj prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo vkladom  hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave.

§ 12

Oslobodenie od dane

 1. Správca dane ustanovuje, že daň sa neplatí za kultúrnu, spoločenskú, zdravotnú a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely. V tomto prípade je usporiadateľ akcie povinný tieto skutočnosti uviesť pri plnení oznamovacej povinnosti a po ukončení akcie preukázať odvod výťažku na vyššie uvedené účely.

Čl. VI

DAŇ  ZA  UBYTOVANIE

§ 13

Predmet dane

 1. Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania – hotely, motely, botely, hostely, penzióny, apartmánové domy, kúpeľné domy, liečebné domy, turistické ubytovne, chaty, stavby na individuálnu rekreáciu, zruby, bungalovy, kempingy, minikempingy, táboriská, rodinné domy, byty v bytových domoch, v rodinných domoch alebo v stavbách slúžiacich na viaceré účely.
 2. Daňovníkom je ubytovaná fyzická osoba, platiteľom je prevádzkovateľ zariadenia poskytujúce prechodné ubytovanie. Daň za ubytovanie je splatná pri ubytovaní.

§ 14

Základ dane

 1. Základom dane je počet prenocovaní.

§ 15

Sadzba dane

 1. Správca dane ustanovuje sadzbu dane za ubytovanie za každú osobu a prenocovanie

 0,50 €.

§ 16

Spoločné ustanovenia

 1. Platiteľ dane – prevádzkovateľ zariadenia je povinný viesť preukaznú evidenciu ubytovaných osôb na účely dane za ubytovanie, v ktorej uvedie okrem ceny za ubytovanie i výšku zaplatenej dane daňovníkom – ubytovanej osoby.
 1. Platiteľ dane daň odvádza správcovi dane mesačne, v hotovosti, alebo na účet správcu dane, vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po prijatí dane od daňovníka.

 

ŠTVRTÁ  ČASŤ

Čl. VII

MIESTNY  POPLATOK  ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ  STAVEBNÉ

ODPADY

§ 17

Miestny poplatok za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

 1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
 2. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),
 3. právnická osoba, ktorá je  oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 4. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
 5. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) tohto ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
 6. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
 7. vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí, ak nedošlo k určeniu zástupcu  alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie.
 8. správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len „platiteľ“). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

§18

Sadzba poplatku

 

 1. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.
 2. Sadzba poplatku za komunálny odpad  je:
 3. 10,00 € pre fyzickú osobu – pre jednu osobu za rok, ( 0,02740 €/osoba/deň ) – frekvencia vývozu 1 x za mesiac zo 120 litrových kuka nádob(vrece)
 4. v domácnosti, kde žije viac ako 5 členov sa poskytuje zľava vo výške 50% za každého ďalšieho člena rodiny.
 5. fyzická osoba , ktorá sa dlhodobo min. 6 mesiacov zdržiava mimo trvalého bydliska za účelom štúdia, pracovného pomeru a pod. Po preukázaní má nárok na zľavu vo výške 50%.
 6. 30,00 € za 1 kuka nádobu podnikateľské subjekty – fyzické a právnické osoby, predajne potravín, pohostinstvá.

§19

Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad:

 1. Sadzba poplatku je  0,020 €  za 1 kg  odovzdaných drobných stavebných odpadov.

§20

Splatnosť poplatku

 1. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci:
 1. svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu ( ďalej len „identifikačné údaje“), ak je poplatníkom osoba podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),
 2. identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa §77 ods. 7 zákona o miestnych daniach,
 3. údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach(ak je zavedený množstvový zber), spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 83 zákona o miestnych daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
 1. Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrúbená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
 2. Poplatok vyrúbi obec platobným výmerom.
 3. Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe nasledovných podkladov:
  1. potvrdenie o štúdiu,
  2. čestné prehlásenie, že občan sa dlhodobo zdržuje mimo miesta trvalého bydliska, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí ( pracovná zmluva, potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie cudzineckej polície, prípadne čestné vyhlásenie), alebo že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.
 4. Poplatok sa určuje na obdobie kalendárneho roka.
 5. O zníženie poplatku možno žiadať v týchto prípadoch:
  1. dlhodobého zdržiavania sa mimo miesta trvalého bydliska podľa bodu 5 písm. a ,b a to v lehote do 31. januára príslušného roku.

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ, K MIESTNYM DANIAM  A MIESTNEMU POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A  DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Čl. VII

§21

Záverečné ustanovenia

 1. Správu dane z nehnuteľností, miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vykonáva obec.
 2. V daňovom konaní a konaní o miestnom poplatku postupuje správca dane podľa zákona č. 563/2009 Zb. o správe daní / daňový poriadok / a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. V prípadoch týmto nariadením neupravených platia ustanovenia, ktoré upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
 4. Na uplatnenie pripomienok k Návrhu VZN 1/2021 obce Lipovec o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Lipovec bol Návrh VZN č. 1/2021 vyvesený na úradnej tabuli dňa 01.10.2021 a zvesený dňa 15.10.2021.
 5. Obecné zastupiteľstvo obce Lipovec sa na tomto návrhu VZN č. 1/2021 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku uznieslo dňa 30.09.2021 prijatím uznesenia č.23/2021
 6.  VZN č.1/2021 Obce Lipovec o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Lipovec bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 29.11.2021 a nadobúda účinnosť 01.01.2022.
 7. Týmto VZN sa ruší doteraz platné VZN č. 1/2017 o dani z nehnuteľnosti, miestnych  daniach a miestnom  poplatku za komunálne  odpady a drobné  stavebné  odpady a o podmienkach  určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Lipovec.

 

 

 

 

 

 

Ing. Janka Mičudová - starosta obce

Celé znenie v pdf nájdete tu:VZN č.1/2021 o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Lipovec (566.26 kB)

Zodpovedá: Správca Webu

Preklad (translations)

Dátum a čas

Dnes je streda, 30.11.2022, 21:34:47

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, streda 30. 11. 2022
jasná obloha 7 °C 0 °C
štvrtok 1. 12. polojasno 6/0 °C
piatok 2. 12. slabé sneženie 6/1 °C
sobota 3. 12. slabý dážď 5/0 °C