Obec Lipovec
Obec Lipovec

Kontakt:

Obecný úrad Lipovec,
Lipovec 980 23

+421 915 818 861

starosta@obeclipovec.sk

Po: 7.00-14.15
Ut: 7.00-14.15

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3.2009 - Odpad

Všeobecné záväzné nariadenie - Odpad


č. 3/2009

o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu


Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.01.2010.
Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Lipovci č. 20/2009 dňa 15.12.2009
Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 15.12.2009.

§ 1

Predmet úpravy


Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN") sa ustanovujú podrobnosti nakladania s komunálnymi odpadmi, ako aj nakladania s odpadmi z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou[1] v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby (ďalej len „drobné stavebné odpady") a odpadmi z elektrozariadení (ďalej len „elektroodpad") z domácností. Právna úprava základných ustanovení týkajúcich sa komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov ako aj elektroodpadov z domácností je v zákone č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[1] § 55 ods. 2 písm. b) a c), § 56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

§ 2

Zber a preprava komunálnych odpadov


1. Obec zabezpečuje zber a prepravu komunálnych odpadov zo zberných nádob podľa ods. 1 minimálne raz za 30 dní podľa harmonogramu zberu a prepravy komunálnych odpadov.
2. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný ukladať komunálne odpady do zberných nádob, tzv. KUKA nádob s objemom 110 litrov.
3. Umiestnenie zberných nádob
Za umiestnenie zberných nádob pri rodinných domoch zodpovedajú platitelia poplatkov.
a)Zberná nádoba musí byť umiestnená na chránenom mieste (najlepšie za oplotením v predzáhradke rodinného domu a pod.) tak, aby nedošlo k jej odcudzeniu, prípadne jej poškodeniu.
4. Platitelia poplatkov sú povinní v deň zberu komunálneho odpadu zbernú nádobu umiestniť čo najbližšie ku komunikácií, po ktorej jazdí zberné vozidlo od 8.00 hod.
5. Platitelia poplatkov sú povinní udržiavať v okolí zberných nádob poriadok a čistotu.
6. Držiteľom odpadov sa zakazuje do zberných nádob určených na komunálne odpady podľa ods. 1
a) ukladať odpady, ktoré nie sú komunálnymi odpadmi,
b) ukladať komunálne odpady, na ktoré obec zaviedla separovaný zber,
c) ukladať stavebné odpady,
d) ukladať komunálne odpady s obsahom škodlivín.

§ 3

Separovaný zber jednotlivých zložiek komunálnych odpadov


1.Obec podľa harmonogramu zberu a prepravy separovaných zložiek komunálneho odpadu zabezpečuje separovaný zber a prepravu týchto zložiek komunálnych odpadov
a)papiera,
b) plastov,
c) kovových obalov,
d) skla,
e) elektroodpadu
2. Držiteľ odpadov uvedených v ods. 1 je povinný zhromažďovať ich v zberných vreciach separovane podľa harmonogramu zberu a prepravy separovaných zložiek komunálneho odpadu.
3. Obec zabezpečuje najmenej dva krát do roka zber a prepravu komunálnych odpadov s obsahom škodlivín. Zberné miesta obec oznamuje spôsobom v obci obvyklým.
4. Držiteľ odpadov uvedených v ods. 3 je povinný držať tieto odpady až do ich zberu za účelom prepravy tak, aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia.

§ 4

Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi


1. Drobné stavebné odpady na účel tohto VZN sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby.
2. Držitelia tohto odpadu sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva, alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu obce takým spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.
3. Pokiaľ' nie je možné zneškodniť DSO vyššie určeným spôsobom, sú povinní jeho držitelia zabezpečiť prepravu a zneškodnenie DSO osobitne na vlastné náklady, spôsobom a prostriedkami ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

§5

Odpad zo záhrad


1. Odpadom zo záhrad sa rozumie burina, neupotrebené zvyšky úrody, konáre z orezávky stromov, lístie, tráva a pod.
2. Obec ukladá záhradkárom povinnosť zhromažďovať odpad zo záhradky na pozemku vlastnej záhradky, alebo mimo verejného priestranstva, výlučne na základe súhlasu obce.
3. Obec zakazuje držiteľom tohto odpadu zhromažďovať odpad na verejných priestranstvách. 4.Držitelia tohto odpadu sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.

§ 6

Osobitný odvoz komunálnych odpadov


1. Za osobitný odvoz komunálneho odpadu sa považuje
a) odvoz komunálneho odpadu, ktorý nie je dovolené ukladať do zberných nádob,
b) odvoz komunálneho odpadu, ktorý je mimo zbernej nádoby,
c) odvoz komunálneho odpadu, ktorý nie je riadne pripravený na zber a prepravu.
2. Náklady spojené s osobitným odvozom odpadu a odvoz poverenou organizáciou zabezpečuje pôvodca odpadu.

§ 7

Miestny poplatok


1.Obec vyberá miestny poplatok za KO, ktoré vznikli na území obce
2. Obec zabezpečuje zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodňovanie KO, pričom poplatník platí obci miestny poplatok
3. Správu poplatku vykonáva obec a poplatok je príjmom rozpočtu obce.
4.Poplatok za KO platí poplatník, ktorým je:
a) Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt.
b) Fyzická osoba, ktorá je vlastníkom záhradnej chaty, nehnuteľnosti slúžiacej na individuálnu rekreáciu, a zdržiava sa v obcí viac ako 90 dní po sebe.
b)Právnická osoba, ktorá užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
c) Právnická osoba, ktorá užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
5. Sadzba poplatku- paušálny poplatok
a) Fyzická osoba, ktorá má v obcí trvalý alebo prechodný pobyt
5,- EUR/osoba/rok
b) Fyzická osoba s trvalým pobytom v obci, študujúca mimo obce s výnimkou denne dochádzajúcich
2,- EUR/osoba/rok
c) Fyzická osoba, ktorá je vlastníkom záhradnej chaty, nehnuteľnosti slúžiacej na individuálnu rekreáciu, a zdržiava sa v obcí viac ako 90 dní po sebe
6,- EUR/ rok
d) Fyzická osoba, ktorá je vlastníkom záhradnej chaty, nehnuteľnosti slúžiacej na individuálnu rekreáciu, a zdržiava sa v obcí viac ako 7 dní po sebe
0,80 EUR/ nádoba( vrece)

§8

Spôsob platenia


1. Poplatky za KO vyrubí obec platobným výmerom na jeden kalendárny rok, ktorý je splatný: do 31.12.kalendárneho roku
2.Platbu poplatkov možno realizovať týmito spôsobmi:
-poštovou poukážkou( šekom) na účet obce
- v hotovosti na obecnom úrade
3. poplatková povinnosť vzniká dňom:
- dňom vzniku trvalého pobytu v obci
- dňom vzniku prechodného pobytu v obci
- dňom vzniku práva užívať stavbu alebo pozemok

§9

Sankcie


1 . Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN, (§ 18 ods. 3 písm. b) zákona,
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN (§ 18 ods. 3 písm. a) a § 39 ods. 5 písm. c) zákona,
c) nesplní oznamovaciu povinnosť (§ 18 ods. 6 zákona),
d) nakladá s inými ako komunálnymi odpadmi alebo s inými ako drobnými stavebnými odpadmi v rozpore s § 19 ods. 1 písm. b), a k), alebo nesplní povinnosť podľa § 189 ods. 1 písm. i) zákona,
e) vykoná nedovolenú prepravu odpadov [ § 18 ods. 3 písm. d)]
f) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 39 ods. 9,
g) nakladá s nebezpečnými odpadmi v rozpore s § 40,
h) nakladá s opotrebovanými batériami a akumulátormi v rozpore s § 41, i) nakladá s odpadovými olejmi v rozpore s § 42,
j) nakladá s opotrebovanými pneumatikami v rozpore s § 43,
k) ak je držiteľom starého vozidla , nesplní povinnosť podľa § 51 alebo § 53 ods. 6,
l)nesplní povinnosť podľa § 53 ods. 1 písm. b) alebo podľa § 53 ods. 5,
o) nesplní povinnosť zhodnotiť alebo zneškodniť odpad podľa § 18 ods. 7 alebo 9,
2. Za priestupok podľa
a) odseku 1 písm. a) až c) a f) možno uložiť pokutu do 166,- EUR
b) odseku 1 písm. d), e), g) možno uložiť pokutu do 332,- EUR
3. Priestupky podľa
a) odseku 1 písm. a) až c), f) a prejednáva obec
b) odseku 1 písm. d), e), g) prejednáva obvodný úrad životného prostredia
4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov ak tento zákon neustanovuje inak. 5. Výnosy z pokút uložených za priestupky podľa
a) odseku 1 písm. a) až c), f) sú príjmom rozpočtu obce,
b) odseku 1 písm. d), e), g), až o) sú príjmom štátneho rozpočtu
6.Pokuty právnickým osobám
1). Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 3319,-EUR, ak právnická osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohto všeobecne záväzného nariadenia obce. Pokuta je príjmom obce.
2). Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa starosta dozvedel o tom, kto sa konania podľa odseku 1 dopustil; najneskôr však do jedného roka od konania opod10 statňujúceho uloženie pokuty. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.

§10

Oslobodenia a úľavy


1.Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatky znížiť alebo odpustiť. Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné podať správcovi miestnych poplatkov pred splatnosťou poplatku.
2. V rodine kde žije viac ako 5 členov sa poskytuje úľava vo výške 50% za každého ďalšieho člena rodiny.

§ 11

Spoločné ustanovenia


1. V celom území obce sa zakazuje ukladať odpad mimo zberných nádob a zariadení, na ktoré bol vydaný súhlas podľa § 7 zákona.
2. Držiteľ komunálnych odpadov je povinný v čase zberu komunálnych odpadov, resp. separovaných jednotlivých zložiek komunálnych odpadov za účelom ich prepravy umiestniť a sprístupniť zberné nádoby na verejne prístupné miesto vzdialené maximálne 10 metrov od verejnej komunikácie, z ktorej sa zber a preprava komunálnych odpadov vykonáva.

§ 12

Zrušovacie a záverečné ustanovenia


1. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Lipovec č. 2/2005 dňa 1.01.2006

Zmena č.1 v VZN č. 3/2009 O zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu

Na základe rozhodnutia OZ zo dňa: 15.12.2010
a Uznesenia č. 14/2010 zo dňa 15.12.2010

V §2 Miestny poplatok ,bod.5. Sadzba poplatku paušálny poplatok sa mení
pism. a): z 5,- EUR/ osoba/rok na 6,- €/osoba/rok
pism.b) : z 2,-EUR na 3,-€
pism.d) : z 0,80 €/nádoba(vrece) na 1,-€/nádoba/vrece

Tato zmena nadobúda účinnosť dňom 1.1.2011
Vyvesene na obecnej tabuli dňa 1.12.2011

Zodpovedá:

Preklad (translations)

Dátum a čas

Dnes je sobota, 1.10.2022, 16:39:43

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aktuálne počasie

dnes, sobota 1. 10. 2022
mierny dážď 14 °C 11 °C
nedeľa 2. 10. polojasno 16/10 °C
pondelok 3. 10. oblačno 14/8 °C
utorok 4. 10. slabý dážď 14/8 °C