Obec Lipovec
Obec Lipovec

Kontakt:

Obecný úrad Lipovec,
Lipovec 980 23

+421 915 818 861

starosta@obeclipovec.sk

Po: 7.00-14.15
Ut: 7.00-14.15

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2009 - Cintorín

Všeobecné záväzné nariadenie - Cintorín


č. 2/2009

o prenájme hrobového miesta na území obce Lipovec


1. Základné ustanovenia

1. Podľa zákona č. 470/205 Z. z. sú pozostalí po zosnulom povinný so správcom uzatvoriť zmluvu o prenájme hrobového miesta ak tak neurobil zosnulý pred svojou smrťou.
2. Úlohou poplatkov za prenájom hrobového miesta nie je len aspoň z malej časti prispieť na chod cintorína a jeho prevádzku, ale tento poplatok má za úlohu i zabezpečiť, aby sa zefektívnilo využívanie priestoru na cintoríne a aby hroby nezostávali opustené a zanedbané.
2. Základné pojmy

1. Doba prenájmu je doba, na ktorú je uzatvorená zmluva o prenájme hrobového miesta a počas tejto doby toto hrobové miesto slúži pre posledný odpočinok zosnulého pre ktorého je toto miesto prenajaté.
2. Hrobové miesto je miesto posledného odpočinku zosnulého na cintoríne, ktoré slúži k uloženiu pozostatkov zosnulého a k úcte a spomienke na jeho osobu.
3. Za hrobové miesto sa považuje jeden hrob o základnom plošnom rozmere cca 80 x200 cm, podľa prevádzkového poriadku cintorína.
4. Pri dvoj hroboch – t. j. pri umiestnení pozostatkov dvoch zosnulých nad sebou a pri dodržaní základných plošných rozmerov hrobu sa považuje takýto dvoj hrob pre účely prenájmu za jedno hrobové miesto, čiže nezáleží na počte pochovaných v hrobe, ale na ploche, ktorú dané hrobové miesto zaberá.
5. Hrobky nepresahujúce plošné rozmery hrobu sa pre účely prenájmu budú považovať za hroby. Hrobky, ktoré svojimi plošnými rozmermi prevyšujú klasický hrob, sa bude poplatok za prenájom hrobového miesta určovať osobitne podľa stanoveného spôsobu.

3. Stanovenie doby prenájmu

1. Minimálna tlecia doba je stanovená na dobu 10 rokov. Táto doba bude zároveň braná ako základná doba, na ktorú bude musieť byť doba prenájmu hrobového miesta uzatvorená.
2. Po uplynutí doby prenájmu 10 rokov, má nájomca právo požiadať o predĺženie doby prenájmu, v čom mu bude musieť prenajímateľ – správca cintorína vyjsť v ústrety.
3. Nájomca môže žiadať o predĺženie doby prenájmu viacnásobne bez obmedzenia.
4. Doba prenájmu nemusí byť uzatvorená len na 10 rokov, ale doba prenájmu môže byť hneď na začiatku stanovená na dlhšie časové obdobie, avšak toto časové obdobie prenájmu musí byť násobkom čísla 10.
5. Pri uzatvorení zmluvy o prenájme pred smrťou osoby, pre ktorú má hrobové miesto slúžiť, musí byť doba prenájmu uzatvorená minimálne na 20 rokov.

4. Výška poplatku za prenájom hrobového miesta

1. Výšku poplatku za prenájom hrobového miesta stanovuje VZN O cintorínskych poplatkoch.
2. Základná výška poplatku za prenájom hrobového miesta na 10 rokov je stanovená vo výške 3,- €/rok za zosnulého nad 15 rokov a 2,- €/rok za dieťa do 15 rokov.
3. Pri predĺžení prenájmu o ďalšie obdobie resp. pri dlhšej dobe prenájmu ako 10 rokov, bude výška poplatku stanovená ako súčin základného poplatku a čísla získaného ako podiel rokov prenájmu a čísla 10. Príklad: Doba prenájmu 30 rokov: výška poplatku pre dospelého zosnulého: 3,- € x 3 (30/10) 0,90€.
4. Pri hrobkách nepresahujúcich plošné rozmery hrobu sa platí tak ako pri hroboch. Pri zriadení hrobiek, ktoré svojimi plošnými rozmermi prevyšujú klasický hrob, sa bude poplatok za prenájom hrobového miesta určovať ako súčet základného poplatku za prenájom hrobového miesta a príplatku za plochu. Príplatok za plochu je príplatok za plochu na viac a je stanovený vo výške 3,- € za každý m2 pôdorysnej plochy zabratého miesta na viac oproti hrobu.

5. Uzatvorenie zmluvy o prenájme hrobového miesta

1. Zmluvu o prenájme hrobového miesta uzatvára prenajímateľ hrobového miesta – správca /zriaďovateľ/ cintorína a žiadateľ o prenájom hrobového miesta, ktorým môže byť pozostalý po zosnulom resp. môže túto zmluvu uzatvoriť osoba, pre ktorú má pohrebné miesto slúžiť a to ešte počas života.
2. Zmluvu o prenájme hrobového miesta uzatvorí pozostalí na dobu min. 10 rokov pri podpise žiadosti o uloženie pozostatkov zosnulého na miestnom cintoríne.
3. Zmluva o prenájme hrobového miesta môže byť uzatvorená aj pred smrťou toho, kto má byť na danom hrobovom mieste pochovaný. V tom prípade je minimálna doba prenájmu stanovená na 20 rokov.
4. V prípade úmrtia osoby, ktorá má už prenajaté hrobové miesto – prenájom bol uskutočnený ešte počas života dotyčnej osoby a zostávajúca doba prenájmu je viac ako 10 rokov, pozostalí žiadajúci o uloženie pozostatkov zosnulého už nemusí uzatvárať zmluvu o prenájme hrobového miesta. Ak zostávajúca doba prenájmu pri úmrtí je kratšia ako 10 rokov, pozostalí pri žiadosti o uloženie pozostatkov zosnulého je povinný predĺžiť dobu prenájmu min. o obdobie ďalších 10 rokov.
6.Vzor zmluvy o prenájme hrobového miesta spolu so žiadosťou o uloženie pozostatkov zosnulého a vykonanie pohrebných obradov je uvedený v Prílohe č. 1 tohto VZN.

6. Postup uzatvárania zmlúv o prenájme

1. Nakoľko do schválenia tohto VZN neboli poplatky za prenájom hrobového miesta a nakoľko nie je vypracovaný do účinnosti tohto VZN žiadny zastavovací plán, nemôže sa pristúpiť na plošné zavedenie poplatkov za prenájom, čo by bolo v podstate nerealizovateľné. Z toho dôvodu sa bude spoplatňovanie prenájmu hrobových miest vykonávať postupne.
2. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN bude povinnosť uzatvoriť zmluvu o prenájme hrobového miesta už pri každom následnom úmrtí a pri každom zriadení nového hrobového miesta aj keď ešte k úmrtiu dotyčnej osoby nedošlo, ale dochádza k realizácií pomníka – hrobového miesta ešte za života osoby, pre ktorú má miesto posledného odpočinku slúžiť.

7. Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN nadobudne právoplatnosť schválením OZ v Lipovce
2. VZN O prenájme hrobového miesta bude ako jedna z noriem upravujúcich správu cintorína v Lipovce.
3. Od cintorínskych poplatkov ako i od nutnosti uzatvorenia zmluvy o prenájme hrobového miesta je oslobodená obec, zabezpečujúca pohreb zosnulej osoby.

Toto VZN bolo prijaté OZ v Lipovce dňa: 15.12.2009.
VZN nadobudlo právoplatnosť a je účinné: 1.1.2010
VZN schválené: 29.12.2009
VZN vyvesené: 15.12.2009
VZN zvesené: 29.12.2009

Ing. Oľga Rízová
starostka obce

VZN č 1/2009

Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce Lipovec

Čl.1

Úvodné ustanovenia


Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotno-technických zariadení, určených k pochovávaniu zosnulých, alebo k ukladaniu ich spopolnených pozostatkov spôsobom, zodpovedajúcim zdravotným predpisom prikazujú, aby pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom, ale aj aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné právne predpisy.

Čl.2

Rozsah platnosti


Tento prevádzkový poriadok upravuje prevádzku na cintorínoch v katastrálnom území obce Lipovec.

Čl.3

Prevádzka pohrebiska


Prevádzkovateľom pohrebiska je Obec Lipovec, IČO: 00649937, DIČ: 2021275740, ktorá vykonáva prevádzku pohrebiska prostredníctvom zmluvného vzťahu so správcom cintorína. Priestorové usporiadanie a vybavenie pohrebiska:
1.cintorín (pohrebisko je rozdelené podľa mapy pasportu na sekcie 1.rad až 8.rad a jednotlivými číslami hrobov.

Čl.4

Služby poskytované prevádzkovaním pohrebiska


1.Obec ako prevádzkovateľ zabezpečuje:
1.vedenie komplexnej evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
2.uzatvára zmluvy o prenájme hrobových miest a vyberá platby za ich nájom,
3.vyberá poplatky súvisiace s pohrebom :
* za výkopové práce súvisiace s pochovávaním, alebo exhumáciou,
* za uloženie urny,
4.zodpovedá za komplexnú prevádzku pohrebiska .
2.Obec ako prevádzkovateľ prostredníctvom zmluvného vzťahu so správcom pohrebiska zabezpečuje najmä:
1výkopové práce súvisiace s pochovávaním, alebo exhumáciou,
2.zabezpečenie rozlúčkového obradu a pochovávanie,
3.vykonanie exhumácie,
4.správu a údržbu pohrebiska,
5.správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
6.vedenie pomocnej evidencie s prevádzkovaním pohrebiska,
7.dodržiavanie otváracích a zatváracích hodín pohrebiska,
8.kontroluje udržiavanie hrobových miest, či sú riadne udržiavané.

Čl.5

Pochovávanie


1.O tom, na ktorom pohrebisku má byť pochované telo zosnulej osoby, rozhoduje ten, kto pohreb obstaráva (ďalej len „obstarávateľ pohrebu“).
2.Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia okrem prípadov uvedených v §8 odseku písmena h) zákona č.470/2005 Z. z., teda ak boli ľudské pozostatky uložené do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvale udržanie teploty od - 10 C. Ak bola vykonaná pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď po pitve. Ak bola pitva nariadená v trestnom konaní, ľudské pozostatky možno pochovať len so súhlasom prokurátora alebo vyšetrovateľa, ktorí súhlas vydá po prehliadke a pitve bez odkladu. 3.Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku, uložením spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov (ďalej len „popol“) rozptylom na rozptylovej lúke alebo vsypom popola na vsypovej lúke, alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku, popol sa môže uložiť aj na inom mieste.

Čl.6

Ukladanie tiel do hrobu a hrobky


1.Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby. Tlecia doba pre pohrebisko je 10 rokov, určená pri zriaďovaní pohrebiska príslušným úradom verejného zdravotníctva na základe hydrogeologického prieskumu.
2.Do jedného hrobu sa ukladajú spravidla len jedni ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter.
3.Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

Čl.7

Ukladanie spopolnených pozostatkov


1.Spopolnením je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu.
2.Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky (ďalej len „ popol“) sa ukladajú podľa vôle zosnulého vyslovenej za života, alebo podľa želania obstarávateľa pohrebu v urne na verejnom pohrebisku.
3.Prijať spopolnené pozostatky je povinný prevádzkovateľ každého pohrebiska. Prevádzkovateľ cintorína má túto povinnosť len vtedy, ak v pochovávacom obvode nie je urnové pohrebisko alebo ak ide o uloženie do hrobu, prípadne do náhrobku k inému členovi rodiny.

Čl. 8

Exhumácia


1.Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:
1.orgánov činných v trestnom konaní,
2.obstarávateľa pohrebu alebo
3.blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bolo mesto.
Žiadosť o exhumáciu musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
1.posudok úradu verejného zdravotníctva,
2.list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
3.nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uložené.
3.Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

Čl. 9

Užívanie hrobového miesta


1.Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo na uloženie urny.
2.Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe nájomnej zmluvy. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby stanovenej pre dané pohrebisko.
3.Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
4.Výška poplatkov za užívanie miesta na pohrebisku a za osobitné služby súvisiace s pochovaním a prevádzkovaním pohrebiska sa dohodne v nájomnej zmluve, ktorú s obstarávateľom uzavrie prevádzkovateľ pohrebiska podľa platného cenníka.
5.Prevádzkovateľ vedie evidenciu voľných hrobových miest, ako i situačný plán pohrebiska a na požiadanie umožní osobám, aby do nich nahliadli.
6.Právo na užívanie hrobového miesta sa preukazuje:
*evidenciou správcu pohrebiska alebo potvrdením o zaplatení poplatku za prepožičanie miesta, alebo zmluvou o zapožičaní hrobového miesta
*písomnou nájomnou zmluvou a potvrdením o zaplatení nájomného

Čl. 10

Výpoveď nájomnej zmluvy


1).Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak:
1.závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu,
2.sa pohrebisko alebo jeho časť uzavrie alebo zruší,
3.nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za ďalšie užívanie hrobového miesta,
4.hrobové miesto nie je preukázateľne riadne udržiavané a ak oprávnená osoba toto miesto ani po výzve prevádzkovateľa neuvedie do stavu zodpovedajúcemu prevádzkovému poriadku.
2.Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v ods. 1 písm. a) a b), musí zabezpečiť so súhlasom nájomcu iné hrobové miesto a na vlastné náklady preloženie ľudských ostatkov vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
3.Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedených v ods. 1 písm. c) a d) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie jeden rok odo dňa, odkedy nebolo zaplatené nájomné alebo užívateľ nevyhovie výzve. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do jedného roka odstránil príslušenstvo hrobu. Ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe.
4.Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v ods. 1 písm. c) a d) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota 5 rokov uplynie odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto dobu príslušenstvo hrobu na mieste s označením, že ide o päťročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť. Po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska predá na dražbe.
5.Po výpovedi nájomnej zmluvy sa pozostatky a urny buď ponechajú na doterajšom mieste, alebo sa uložia do zeme na inom vyhradenom mieste, alebo sa popol zmieša so zemou.
6.Hroby, hrobky, urny ak ide o pamiatkovo chránené pomníky, o ktorých príslušný orgán pamiatkovej starostlivosti rozhodol, že majú kultúrnu hodnotu alebo historický význam, alebo o ktorých tak rozhodla obec všeobecne záväzným nariadeným, sa môžu zrušiť len podľa § 26 ods. 6 zákona č. 470/2005 Z. z.

Čl.11

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska


1.Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný: (v súlade s § 20 a §21 zákona 470/2005 Z. z.)
1.úmrtie je doložené :
*listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho,
*pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,
*ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu je písomný súhlas orgánu činného v trestnom konaní.
2.prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska,sprístupniť ho verejnosti na mieste obvyklom na pohrebisku.
1.viesť evidenciu, ktorá musí obsahovať:
*meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené,
*miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo,
*dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta, hĺbky pochovania,
*záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
*meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o právnickú osobu,
*dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu,
*údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy,
*údaje o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
*údaje o zrušení pohrebiska,
*skutočnosti, či je hrob chránený ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob
4.umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním,
5.zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
6.písomne informovať nájomcu o:
*skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené,
*dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa, súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku,
7.ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu primerane predĺžiť a na tento účel si vyžiadať posudok RÚVZ, na základe tohto posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska,
8.po vypovedaní nájmu zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu, ak nie je známa adresa nájomcu,
9.zachovávať pietu k zomretým a pozostalým, dôstojne vystupovať pri obradoch a v styku s občanmi, byť slušne a čisto upravený,
10.počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O takomto pripravenom alebo už uskutočnenom zásahu je povinnosť bezodkladne písomne informovať nájomcu. Prevádzkovateľ plnenie svojich povinností môže riešiť zmluvnou formou .

Čl.12

Povinnosti nájomcu pri starostlivosti o prenajaté miesto


1).Nájomca je povinný udržiavať prenajaté miesto v riadnom stave, je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta, čistiť a udržiavať priestor 30 cm okolo celého obvodu hrobu, ak sa miesto inak neupravuje.
2).Nájomca je povinný:
1.na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest,
2.právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorú uzatvára prevádzkovateľ pohrebiska s nájomcom hrobového miesta,
3.nájomca môže na prenajatom mieste vysádzať stromy a kríky len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa,
4.na vybudovanie akejkoľvek stavby alebo na úpravu existujúcej stavby (napr. hrobu, hrobky, náhrobku, rámu) na cintoríne je nájomca povinný požiadať o predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.
3.Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o hrobové miesto, vyzve nájomcu, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane alebo nie je známa adresa oprávneného alebo ak je nebezpečenstvo z omeškania, urobí prevádzkovateľ pohrebiska potrebné opatrenia na náklady oprávneného.
4.Zvädnuté alebo ináč znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený z jednotlivých hrobov aj sám odstrániť. Nájomca sa môže s prevádzkovateľom pohrebiska dohodnúť o odplatnom udržiavaní prenajatého miesta.
5.Zakázané je medzi hroby odkladať plechovky, sklenené poháre a iné predmety s výnimkou nádoby na vodu, v prípade, že nie je zabezpečená prevádzkovateľom pohrebiska.

Čl. 13

Doba sprístupnenia pohrebiska verejnosti


Vstupy na pohrebisko:
1.Od 16. apríla do 15. októbra denne
od 7.00 hod. do 21.00 hod.
Od 16. októbra do 15. apríla denne
od 9.00 hod. do 17.00 hod.
V deň Pamiatky zosnulých, vrátane predchádzajúcej soboty a nedele
od 7.00 hod. do 21.00 hod.
2)Prevádzkovateľ pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti na pohrebisko.
3)Sprístupnenie pohrebiska iným osobám v súvislosti s uskutočňovaním prác mimo stanovenej doby je možné po dohode s prevádzkovateľom.
4)Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.
5)Návštevníci sú povinný pohrebisko opustiť pred uplynutím stanovených otváracích hodín bez osobitného upozornenia prevádzkovateľom.

Čl.14

Povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta, spôsob používania domu smútku


2.Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta, nesmú robiť hluk, vykrikovať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, používať alkoholické nápoje a omamné prostriedky, poškodzovať pomníky, zariadenia pohrebiska, objekty a zeleň,
3.Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok,
4.Odpady a iné nepotrebné predmety sa môžu ukladať len na miestach na to určených, na pohrebisku je zakázané spaľovať trávu a iný odpad,
5.Každý návštevník cintorína je povinný pred určenou zatváracou dobou pohrebisko opustiť,
6.Na pohrebisko je zakázaný prístup dopravnými prostriedkami, v odôvodnených prípadoch môže výnimku povoliť prevádzkovateľ,
7.Na pohrebisko je zakázané vodiť psov, jazdiť na mopedoch, bicykloch, skateboardoch atď.
8.Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko povolený len v sprievode dospelej osoby,
9.Je zakázané svojvoľne zriaďovať lavičky na pohrebisku, ich počet a rozmiestnenie je vyznačené na pláne pohrebiska.
Porušovanie tohto poriadku bude riešené v súlade s platnými zákonmi.

Čl. 15

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie


1) Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať :
1.hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m,
2.dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
3.bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,4.rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m.
2) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov,
3) Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter,
4) Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
Plán miest na pochovávanie je prílohou tohto prevádzkového poriadku.
5) Dĺžka tlecej doby na pohrebisku je 10 rokov.

Čl.16

Stavby a práce na pohrebisku


1) Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo úpravy už existujúcej stavby /hrobu, náhrobku, hrobky, kamennej obruby a pod./ treba súhlas správy pohrebiska, tzv. stavebné povolenie. Pri vyhotovení stavby, alebo pri jej úprave musí sa stavebník riadiť pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar a rozmery. Musia byť dodržané nasledovné zásady:
1.
základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a musia byť dimenzované na únosnosť pôdy /max. šírka steny: hlava 30 cm a boky 20 cm/
Doporučené rozmery základov:
- jednohrob – 130 x 260 cm
- dvojhrob - 230 x 260 cm
2) Telá zosnulých smú do hrobu ukladať len osoby na to oprávnené s vedomím prevádzkovateľa pohrebiska. Vo výnimočných prípadoch môže prevádzkovateľ pohrebiska povoliť, aby pozostatky zosnulých uložili do hrobu iné osoby (rodinný príslušníci, hasiči, policajti, vojaci, atď.). Spopolnené pozostatky môžu s povolením prevádzkovateľa pohrebiska uložiť na hrobové miesto aj iné osoby.
3) Výkopy a iné práce, najmä obkladanie a formovanie hrobov, môžu vykonávať fyzické a právnické osoby v zmysle oprávnená živnostenským listom alebo koncesiou na danú činnosť, alebo občania po dohode s prevádzkovateľom pohrebiska.
4.Na hrobových miestach môžu vykonávať oprávnené osoby alebo osoby im blízke práce potrebné na udržiavanie miesta a jeho skrášľovanie (vysádzanie kvetov, čistenie okolia hrobu, atď.).

Čl. 17

Stromy, kry a lavičky


1.Stromy a kry možno vysádzať na prenajatom hrobovom mieste len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Zeleň na pohrebisku je treba pokladať za verejno – účelovú.
2.Správca pohrebiska môže výsadbu, ak to uzná za potrebné, odstrániť. Nájomcovia hrobových miest ani iné osoby nesmú bez súhlasu prevádzkovateľa zasahovať do zelene vysadenej prevádzkovateľom.
3.Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, ktorý môže určiť rozmery i tvary lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia. Lavičky môžu používať všetci návštevníci pohrebiska.

Čl.18

Zásady pochovávania na pohrebisku


Na pohrebisku môžu byť pochovaní len občania, ktorí majú trvalý pobyt v Lipovci alebo sa v obci narodili. V prípade záujmu o pochovanie iných osôb, ktoré nemajú trvalý pobyt ani hrobové miesto, a nutnosti otvorenia nového hrobu rozhoduje o pochovaní obecný úrad. V prípade existujúceho hrobu v starej časti pohrebiska a možnosti pochovania v tomto hrobe /dodržaná tlecia doba 10 rokov/ resp. pochovanie do prehĺbeného hrobu nie je možné zosnulého pochovať v novej časti pohrebiska.
V novej časti pohrebiska budú otvorené dvojhroby, jednohroby, dvojhrobky, jednohrobky.
Hroby budú orientované podľa plánu schváleného obecným zastupiteľstvom.
Hrobové miesto v novej časti pohrebiska nie je možné si prenajať vopred. Výnimku môže udeliť starosta obce, ak sú na to vážne dôvody.

Čl.19

Spôsob nakladania s odpadom na pohrebisku


1) Po ukončení stavebných prác alebo stavebných úprav je nájomca hrobového miesta /ďalej stavebník/ povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál mimo areál pohrebiska.
2) Odpadky /suché kytice, kahance a vence/ sa musia ukladať do vyhradených miest, po prípade kontajnerov (ďalej len „VOK“).

Čl.20

Zrušenie pohrebiska


1.Pohrebisko môže zrušiť len obec. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.
2.Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej doby uvedenej v ods.1 zrušiť len ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy a z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy.
3.Podrobnosti v súvislosti so zrušením pohrebiska upravuje ustanovenie § 26 zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve.

Čl. 21

Porušenie nariadenia


Akékoľvek porušenie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné podľa príslušných právnych predpisov.

Čl. 22

Záverečné ustanovenia


1.Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Lipovec dňa : 15.12.2009
2.Zmeny a doplnenia tohto prevádzkového poriadku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Lipovec a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote.
3.Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.01.2010.

V Lipovci dňa: 15.12.2010

Ing. Oľga Rízová
starostka obce

Zodpovedá:

Preklad (translations)

Dátum a čas

Dnes je sobota, 1.10.2022, 17:20:43

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aktuálne počasie

dnes, sobota 1. 10. 2022
mierny dážď 14 °C 11 °C
nedeľa 2. 10. polojasno 16/10 °C
pondelok 3. 10. oblačno 14/8 °C
utorok 4. 10. slabý dážď 14/8 °C